Thông tin thanh toán Online

1. NGÂN HÀNG VIETCOMBANK CTY

 - Chủ TK: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CCTV VIỆT NAM

- Số TK : 0071-001-043-603

2. NGÂN HÀNG VIETCOMBANK CÁ NHÂN

- Chủ TK: LƯƠNG VĂN KHÁNH

- Số TK : 0421-000-481-622

3. NGÂN HÀNG OCEANBANK CTY

- Chủ TK: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CCTV VIỆT NAM

- Số TK: 740-740-290-203-88888

4. NGÂN HÀNG OCEANBANK CÁ NHÂN

- Chủ TK: LƯƠNG VĂN KHÁNH

- Số TK: 740-740-290-113-88888

5. NGÂN HÀNG SACOMBANK

- Chủ TK: LƯƠNG VĂN KHÁNH

- Số TK: 060-202-509-307